គោលបំណង/Job Purpose​ :

State briefly the main purpose of the position. Think about the job’s role in the company and why the job exists.

ទំនួលខុសត្រូវ/Main Responsibilities​:

 1. Approves incoming materials by confirming specification; conducting visual and measurement test; rejecting if the materials do not confirm to specification requirement.
 2. Approves in-process production by confirming specifications including visual and measurement test; communicating required adjustments to production supervisor.
 3. Approves finish product by confirming specification including visual and measurement test; returning product for re-work, confirming re-work.
 4. Document inspection result by completing reports and logs; summarizing re-work and waste, inputting data in to quality data base.
 5. Keeps measurement equipment operating by follow operating instructions, calling for repairs or collaboration.
 6. Maintain safe and healthy work environment by follow standards and procedures; complying legal regulations.
 7. Update job knowledge by participating educational opportunities and technical publications. Accomplishes quality and company mission by completing related result as need.
 8. Develop procedure and policy.

តម្រូវការ/Requirements:

 1. សញ្ញាប័ត្រផ្នែកបច្ចេកទេស/មេកានិច
 2. អាចធ្វើការក្រោមសម្ផាធ
 3. បរិញ្ញប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង
 4. មានការតាំងចិត្តខ្ពស់
 5. បទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់៣ឆ្នាំ
 6. ជំនាញគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ
 7. ជំនាញបច្ចេកទេស/មេកានិច
 8. មានគំនិតជាយុទ្ធសាស្រ្ត
 9. ជំនាញត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ពត៌មានបន្ថែម/Contact Information

Phone                           : (+855) 010 484 535 (+855) 092 484 535

Email                             : recruitment@gcs.com.kh

Website                         : http://www.gcs.com.kh