សិក្ខាសាលាស្តីពីផលិតផល របស់ ជីបរ៉ក

សិក្ខាសាលាស្តីពីផលិតផល របស់ ជីបរ៉ក ក្នុងគោលបំណងដើម្បីណែនាំផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ពិភពលោកម៉ាក Gyproc, ក្រុមហ៊ុនGCS បានអញ្ជើញអតិថិជន ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្ទាល់ ដែលមានដូចជា អ្នកដំឡើង ម្ចាស់គំរោង វិស្វករ ដើម្បីចូលរួមស្វែងយល់ ពីបច្ចេកដំឡើង ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗផងដែរ។ សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុង ៤ កន្លែងផ្សេងគ្នារួមមាន រាជធានីភ្នំពេញ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តបាត់ដំបង និង ក្រុងព្រះសីហនុ ។ យើងកំពុងតែសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីធ្វើរៀបចំសិក្ខាសាលាផលិតផលផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ បន្ទាប់។

ព័តមានពិស្តា​