ខេមស្តារ សញ្ញាផ្កាយមួយ ជាផលិតផលនាំមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានផលិតស្រមតាមបច្ចេកវិទ្យាម៉ាឡេស៊ី។ ខេមស្តារ ចាប់ផ្តើមការលក់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៤ ដោយឈរលើស្មារតី គុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីបំពេញតំរូវការទីផ្សារដ៏ទាន់សម័យរបស់អតិថិជន។

ខេមស្តារ បានបញ្ចេញនូវផលិតផលជាច្រើនដែលមានចាប់ពី ម្ស៉ៅបៀកជញ្ជាំង ម្ស៉ៅបាចបេតុង ម្ស៉ៅចាក់ក្បាលសសរ ជាវបិតការ៉ូ ក៏ដូចជា ផលិតផលការពារជំរាបទឹក ផងដែរ។

ព័តមានពិស្តា​